حادثه سانچی

میگویند هنگامی که چیزی میسوزد دوایش آب است اما آنان که میان دریایی از آب بودند سوختند واینگونه سوختن درمیان این همه آب دردی دارد جگر سوز امروز فقط نفتکش سانچی نسوخت قلب ملت ایران هم با آن سوخت تسلیت خدمت خانوادگان داغدار این حادثه

اشتراک گذاری این مطلب!

باورهایتان را ورق بزنید...

هر از گاهی

باورهایتان را ورق بزنید
و کمی ویرایشش کنید

شاید صفحه ای
باید اضافه یا حذف شود

اشتراک گذاری این مطلب!

زیاده رروی در طلب دنیا

اشتراک گذاری این مطلب!

ای رفیق...

اشتراک گذاری این مطلب!

ناشدنی وناروا را از خدا نخواه

اشتراک گذاری این مطلب!